سرویس و نگهداری ترانسفورماتور روغنی

به منظور افزایش طول عمر و عملکرد مطلوب، ترانسفورماتورهای روغنی باید مطابق یک برنامه زمانی استاندارد مورد بررسی، سرویس و نگهداری قرار گیرند.

در سرویس و نگهداری هفتگی، باید دمای روغن و سیم پیچ، رطوبت‌گیر و سطح روغن بررسی و کنترل شود.

در سرویس و نگهداری ماهانه، باید اتصالات دارای پیچ و مهره، نقاط جوش و مقره‌ها به منظور جلوگیری از روغن بررسی شوند. همچنین هر شش ماه یکبار باید رنگ نهایی و تمیزکاری سطوح و چینی مقره‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

در سرویس نگهداری سالیانه، باید سیستم حفاظتی زمین، عملکرد کلید تنظیم ولتاژ جهت تمیزکاری کنتاکت‌ها و چفت و بست‌های الکتریکی کنترل شود. همچنین هر دوسال یکبار باید برقگیرهای حفاظتی شاخکی بررسی شوند و هر پنج سال یکبار نمونه گیری و تست روغن باید انجام شود.