ترانسفورماتور روغنی(کنسرواتوری و هرمتیک)

ترانسفورماتور روغنی (کنسرواتوری و هرمتیک)

در ترانسفورماتورهای روغنی، سیم پیچ پوشانده شده با کاغذ مخصوص و هسته ترانسفورماتور درون تانک فلزی قرار می‌گیرند. سپس تانک فلزی به وسیله روغن شارژ می‌شود تا کاغذ سیم پیچ به روغن آغشته گردد و عایق‌سازی سیم پیچ انجام گیرد. حرارت هسته غوطه ور در روغن به روغن منتقل شده و با عبور روغن از بین پره‌های رادیاتور، حرارت به محیط بیرون منتقل می‌گردد.