نصب و راه‌اندازی ترانسفورماتور خشک رزینی

به منظور استفاده صحیح و ایمن، ترانسفورماتورهای خشک باید در مکان سرپوشیده دارای سطحی هموار و مستحکم نصب گردند. همچین محل استقرار ترانسفورماتورهای باید به گونه‌ای انتخاب شود که از تابش مستقیم خورشید و نفوذ آّب جلوگیری کند. لازم به ذکر است در صورت نصب ترانسفورماتور در فضای باز باید محفظه فلزی مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

ترانسفورماتور باید در شرایط استاندارد نصب گردد. شرایط استاندارد برای نصب ترانسفورماتور بدین صورت است که ارتفاع محل نصب از سطح دریا باید کمتر یا مساوی 1000 متر باشد همچنین دمای محیط باید در بازه 25- الی 40+ درجه سانتیگراد تنظیم گردد. لازم به ذکر است که شرایط محیطی تعیین شده توسط شرکت سازنده ترانسفورماتور باید با شرایط استاندارد مطابقت داشته باشد.

در زمان نصب پیچ اتصال به زمین ترانسفورماتور، کلیه قطعات فلزی و محفظه ترانسفورماتور باید دقیق به زمین متصل شوند. در ترانسفورماتورهای ولتاژ دوتایی که در قسمت فشارقوی دارای دو ردیف ولتاژ هستند باید توجه داشت که ترمینال به درستی به ولتاژ مربوطه اتصال پیدا کند.

کنترل سنسورها به وسیله اهم متر به منظور جلوگیری از قطعی سنسورها الزامی می‌باشد.

در زمان تنظیم و بستن پیچ و مهره‌ها توجه به گشتاور مناسب برای سفت کردن پیچ و مهره‌ها الزامی می‌باشد.

به منظور کارکرد صحیح رله ترمومتر،  باید رله ترمومتر با دیاگرام کارکرد آن که توسط شرکت سازنده ارائه شده است، کنترل شود. تمیزکاری تمامی قسمت‌های ترانسفورماتور از جمله بوبین‌ها، علی‌الخصوص فاصله بین بوبین‌ها و کانال‌های خنک‌کننده باید به طور منظم و دقیق انجام شود. همچنین ترانسفورماتور بدون محافظتی خاصی می‌تواند در مجاورت کلیدهای فشار متوسط و فشار ضعیف قرار گیرد.