ارت

ارت

به منظور افزایش ایمنی و محافظت از تجهیزات الکتریکی، در مدارهای الکتریکی یک سیم اتصال زمین که به آن سیم ارت نیز می‌گویند وجود دارد. جریان نشتی در لوازم الکتریکی توسط سیم ارت به زمین منتقل می‌شود. سیم ارت به منظور جلوگیری از برق گرفتی و آتش سوزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین محافظت از لوازم و تجهیزات الکتریکی و افراد در برابر اضافه بار الکتریکی، تثبیت سطح ولتاژ و توزیع یکنواخت جریان الکتریکی در سطح مدار، جلوگیری از ایجاد خسارت مالی و جانی از جمله مزایای استفاده از سیم ارت می‌باشد.